Sunday, December 9, 2018

http://www.rsekai.com/ Rsekai Winter 2018/2019 “Jerry Market” | “Visuals Effects Rsekai/Special Guest Rsekai”

 Jerry Market /私たちは、カラースキームから始めました。私たちはこれを使用して、ギアが私たちが望む外観に従っていることを確認しました。我々はまた、1999年のヒップホップアルバムのように私たちのモデルをポーズさせることによって、この独特の表紙をユニークなものにしました。私たちはモデルにとても近いので、これは楽しいルックブックでした。彼らは私たちの兄弟のようです。見た目を楽しんでいただければ幸いです。 Rsekai
erī māketto/ watashitachiha, karāsukīmu kara hajimemashita. Watashitachi wa kore o shiyō shite, gia ga watashitachi ga nozomu gaikan ni shitagatte iru koto o kakunin shimashita. Wareware wa mata, 1999-nen no hippuhoppuarubamu no yō ni watashitachi no moderu o pōzu sa seru koto ni yotte, kono dokutoku no hyōshi o yunīkuna mono ni shimashita. Watashitachiha moderu ni totemo chikainode, kore wa tanoshī rukku bukkudeshita. Karera wa watashitachi no kyōdai no yōdesu. Mitame o tanoshinde itadakereba saiwaidesu. Rsekai

No comments:

Post a Comment